Monthly Archives: April 2017

Doanh thu và lợi nhuận

Doanh thu (revenue): Là tổng số tiền thu được từ khách hàng qua hoạt động kinh doanh. Chi phí (cost): Là số tiền càn thiết phải chi ra để duy trì hoạt động kinh doanh. Lợi nhuận (profit): Là dòng tiền (free cash flow) còn lại từ doanh thu sau khi đã trừ đi toàn bộ… Read More »

Thời sự và kinh tế

Tin tức thời sự và biến động kinh tế của các công ty luôn liên quan mật thiết với nhau. Tin tức về việc khủng bố diễn ra mạnh mẹ ở Trung Đông hoặc Bắc Âu có thể khiến các hãng hàng không bị ảnh hưởng doanh thu nặng nề do người dân không mua… Read More »

Chicken vs Turkey

Turkey is lower in cholesterol than most other meats, especially red meats (pork, beef, lamb, etc), and has a much better proportion of unsaturated fats to saturated fats than chicken. Per portion, turkey meat contains more protein per gram than beef, pork and chicken. They are both nutritious and rich in protein, though chicken has more… Read More »

Intake calories

Self-reported average energy intake of 2,640 calories for men and 1,785 calories per day for women is within current USDA recommendations, yet still higher than our previous generation. Since the majority of men and women in the U.S. are overweight or obese, many are eating more calories than they require. With the more convenient from… Read More »

Giáo dục giá trị theo cách người Mỹ

Người Mỹ rất coi trọng việc nhận biết giá trị của ai đó, hoặc một sự vật sự việc nào đó. Trẻ em Mỹ thông qua những trò chơi mang tính giáo dục cao đã có/phát triển khả năng nhận biết giá trị của mọi vật xung quanh từ rất sớm. Ví dụ như ô… Read More »