Doanh thu và lợi nhuận

By | April 29, 2017

Doanh thu (revenue): Là tổng số tiền thu được từ khách hàng qua hoạt động kinh doanh.

Chi phí (cost): Là số tiền càn thiết phải chi ra để duy trì hoạt động kinh doanh.

Lợi nhuận (profit): Là dòng tiền (free cash flow) còn lại từ doanh thu sau khi đã trừ đi toàn bộ các chi phí.

Ví dụ thực tế về doanh thu & lợi nhuận qua việc kinh doanh quán cơm sinh viên.

  • Doanh thu: Là tổng số tiền thu được qua việc bán mỗi dĩa cơm cho sinh viên ngày 2 lần, trưa và tối.
  • Chi phí: Tiền đi chợ mua thực phẩm, tiền lương cho đầu bếp và nhân viên, tiền thuê mặt bằng quán cơm, tiền điện, nước, đổ rác, chi phí chứng nhận an toàn thực phẩm, vvv
  • Lợi nhuận: Tiền lời còn lại sau khi đã trừ đi chi phí.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *