Tag Archives: nguyenhuutrong.com

Cập nhật mới trên nguyenhuutrong.com

Những cập nhật mới trên trang Blog (tháng 9/2016). Thêm menu My Photos hiển thị ảnh từ Flickr, có kèm theo title và descriptions. Sử dụng plugin Awesome Flickr Gallery để tạo và hiển thị photostream từ Flickr (cần có Flickr User ID và API để grant permission). Thêm widget My Flickr Photos hiển thị ảnh… Read More »