Thẻ xanh và quốc tịch Mỹ khác nhau thế nào?

By | October 28, 2016

Những người có thẻ xanh (green card holder) và công dân Mỹ (US citizen) có phần lớn các quyền lợi như sau. Có 2 điểm chính sau mà người có thẻ xanh bị hạn chế so với người quốc tịch Mỹ.

  1. Không được bầu cử – Người thẻ xanh không được phép bầu cử. Dịp bầu cử năm 2016 vào ngày 8 tháng 11 tới chỉ dành cho các công dân Mỹ.
  2. Không được rời khỏi nước Mỹ quá lâu – Người thẻ xanh chỉ được phép rời khỏi nước Mỹ tối đa là 6 tháng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *