2 thoughts on “Top 4 banks in America

    1. trongnguyen Post author

      Yeah vẫn làm IT nhưng có phải tư vấn cho nhiều bạn về tài chính ngân hàng lắm nên vẫn phải tự học đó.

      Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *